AMA

CASHAA & COINER VIETNAM AMA RECAP

single-image
Hey Coin-er, at 20h, 28 June, 2020 (GMT+7), we were comeback to organize an AMA with CASHAA -  a banking platform for crypto businesses that are underserved by banks. Cashaa is a great project. This is recap of Coiner & Cashaa AMA.

Seg 1: Ms with Janina answer the question from Coin-er by Twitter

Question 1: What is the uniqueness of Cashaa that cannot be found in other project that´s been released so far ? What influence do we have in the crypto industry? (Tính duy nhất của Cashaa mà không thể tìm thấy trong dự án khác hiện nay là gì? Chúng có ảnh hưởng như thế nào trong ngành công nghiệp tiền điện tử?)

Crypto-related businesses are underserved by existing banks. We have created a hassle-free experience for the entire crypto industry including exchanges, wallets, traders, and holders who are harassed regularly by existing banks - as well as challenger banks- and charged huge fees. Other existing startups do not focus on crypto businesses, but only on personal accounts, or businesses that do not have to do with crypto. We are the only one who specifically targets the ever-growing crypto industry. After our launch last year, we quickly got a big attention from all over the space and now have over 1,600 businesses signed up with us. With an ever-growing range of products and services, we have become the leading banking service provider for the whole industry, we are useful for every crypto business. (Các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử đang bị đánh giá thấp bởi các ngân hàng hiện tại. Chúng tôi đã tạo ra trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử bao gồm: trao đổi, ví, thương nhân và chủ sở hữu  - những người thường xuyên bị gây rắc  rối bởi các ngân hàng hiện tại. Các công ty khởi nghiệp hiện tại khác không tập trung vào các doanh nghiệp tiền điện tử, mà chỉ tập trung vào tài khoản cá nhân hoặc các doanh nghiệp không phải làm với tiền điện tử. Chúng tôi là người duy nhất nhắm mục tiêu cụ thể vào ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển. Sau khi ra mắt vào năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ khắp nơi trên thế giới và hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp đã đăng ký với chúng tôi. Với một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngày càng phát triển, chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng hàng đi đầu cho toàn ngành, chúng tôi mang lại lợi ích cho mọi doanh nghiệp tiền điện tử.)

Question 2: As Many People Love Traditinal Banks, How will you try to Give all the features that are there in Traditinal Banks? 
(Như nhiều người yêu thích các ngân hàng truyền thống, bạn sẽ cố gắng cung cấp tất cả các tính năng có trong các ngân hàng truyền thống như thế nào?)
 
We so far have launched GBP, EUR and USD accounts. All these accounts have the features of traditional bank accounts: EUR accounts have SEPA payments, USD accounts have ACH and wire, GBP accounts have FPS and Swift. You can use these accounts completely as alternative to an account from a traditional bank. For more details, see our website: https://cashaa.com/euro-current-account
 
what's more, we are better than a traditional bank:
 1. We do not risk user deposits, all (100%) funds have to be kept with the central bank, vs regular banks keep only 1%-5% and risk other 95% for there own profit. 
 2. High street banks do not like Bitcoin/ crypto companies vs we are crypto-friendly and committed to providing services to crypto business. We are one of the few crypto-friendly banking service providers worldwide, and among those, the only one with that wide range of services, while others only offer one currency and/or have higher fees or higher minimum deposit requirements. 
 3. You can manage cryptocurrencies from our account but not from your bank account. 
 4. You can spend cryptocurrencies directly from Cashaa account using our debit cards.
 5. You can withdrawal local cash or do online shopping using your crypto balance.
 6. You can convert your crypto into local currencies without risking it on unregulated exchanges.

(Chúng tôi cho đến nay đã ra mắt tài khoản GBP, EUR và USD. Tất cả các tài khoản này đều có các tính năng của những tài khoản ngân hàng truyền thống: Tài khoản EUR có thanh toán SEPA, tài khoản USD có ACH và chuyển khoản, tài khoản GBP có FPS và Swift. Bạn có thể sử dụng hoàn toàn các tài khoản này thay thế cho tài khoản từ ngân hàng truyền thống. hơn thế nữa, chúng tôi còn có những tính năng tốt hơn một ngân hàng truyền thống:
 1. Chúng tôi không mạo hiểm tiền gửi của người dùng, tất cả (100%) tiền phải được giữ với ngân hàng trung ương, so với ngân hàng thông thường chỉ giữ 1% -5% và rủi ro 95% khác cho lợi nhuận của chính họ. 
 2. Các ngân hàng đường trung tâm không thích các công ty Bitcoin / tiền điện tử, trái ngược lại so với chúng tôi:  thân thiện với tiền điện tử và cam kết cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tiền điện tử. Chúng tôi là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng thân thiện với tiền điện tử trên toàn thế giới và trong số đó, là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất có phạm vi rộng, trong khi những người khác chỉ cung cấp một loại tiền tệ và / hoặc có phí cao hơn hoặc yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
 3. Bạn có thể quản lý tiền điện tử từ tài khoản của chúng tôi nhưng không phải từ tài khoản ngân hàng của bạn.
 4. Bạn có thể chi tiêu tiền điện tử trực tiếp từ tài khoản Cashaa bằng thẻ ghi nợ của chúng tôi.
 5. Bạn có thể rút tiền mặt địa phương hoặc mua sắm trực tuyến bằng số dư tiền điện tử của mình.
 6. Bạn có thể chuyển đổi tiền điện tử của mình thành tiền tệ địa phương mà không gặp rủi ro trên các sàn giao dịch không được kiểm soát.
   
Question 3: What is the purpose of CAS token and problems does it solve? What is the advantages of keeping this CAS token for a long and short term? What is the purpose of CAS token and problems does it solve? (Mục đích của mã thông báo CAS là gì và nó giải quyết vấn đề gì? Những lợi thế của việc giữ mã thông báo CAS này trong dài hạn và ngắn hạn là gì?)
 
CAS powers this whole Cashaa banking ecosystem. As the native coin of the Cashaa platform, CAS has multiple utilities such as application processing fees, set up fees, discounted international wire, exchange fees, transaction fees, and access to crypto-friendly banking services restricted only for CAS holders. As we grow, CAS demand will grow, with every new service we are launching. Most notably, we are expecting a surge in demand this year when our own banking platform with the personal banking will go live. For more information, see  https://cashaa.com/CAS-banking-the-crypto. So, with CAS already having a growing utility and with all the things in our roadmap, we have an exciting time ahead of us. Especially our mega launches in August 2020, we are expecting a surge in demand:
 • Cashaa banking platform
 • Personal banking 
as each user will require CAS to access our services
 
Question 4: What are your plans for the next 6 months? Can you share some next major events of CASHAA project? Which developments we can expect from CASHAA project in next years? (Kế hoạch của bạn trong 6 tháng tới là gì? Bạn có thể chia sẻ một số sự kiện lớn tiếp theo của dự án CASHAA không? Những phát triển nào chúng ta có thể mong đợi từ dự án CASHAA trong những năm tới?)
 
Sure! Here is our roadmap for this year:
 
 • Fiat on-ramp for GBP, Euro, USD and INR 
 • Institutional liquidity API in EUR/GBP/INR/USD for 5 top market cap assets.
 • FX and international transfer
 • INR banking 
 • Cash handling from 43 branches in Indian Rupees
Mega launches: 
 • Cashaa banking platform (July end 2020) 
 • Personal banking (August 2020)
Chắc chắn rồi! Dưới đây là lộ trình của chúng tôi cho năm nay:
 
 • Thị trường Fiat cho GBP, Euro, USD và INR
 • Tạo cổng thanh khoản API bằng EUR / GBP / INR / USD cho 5 tài sản vốn hóa thị trường hàng đầu.
 • FX và chuyển khoản quốc tế
 • Ngân hàng INR
 • Xử lý tiền mặt từ 43 chi nhánh bằng Rupee Ấn Độ
 
Mega news:
 • Nền tảng ngân hàng Cashaa (cuối tháng 7 năm 2020)
 • Ngân hàng cá nhân (tháng 8 năm 2020)
 
Question 5: Will Casha issue their own credit cards such as Visa or Master Card? (Casha sẽ phát hành thẻ tín dụng của riêng họ như Visa hoặc Master Card chứ?)

Yes, cards will be added to our accounts from August on. We also have a card programme, enabling our business customers to give cards to their customers, and we have the first companies looking to do so. (Có, thẻ sẽ được thêm vào tài khoản của chúng tôi từ tháng 8 trở đi. Chúng tôi cũng có một chương trình thẻ, cho phép khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi đưa thẻ cho khách hàng của họ và chúng tôi có các công ty để làm như vậy.)

Seg 2: Live question, free drop questions in group and Ms Janina will choose the best questions to answer it.

Question 1: 
Do you have any plans to attract non-crypto investors to Cashaa platform and how? What are the actions to increase awareness around Cashaa in non-crypto spacE?

 
“We can be seen as alternative to a traditional bank which is useful for any underbanked business, and for any non-crypto business looking to start using crypto. Only the need in the crypto space is the biggest which is why we focused on that, and it's our own industry, but we are also targeting other underbanked industries such as (licensed) gaming.”

Question 2: I have heard that the biggest investors of cashaa have committed to lock up their cashaa tokens for a long period. So can you tell us that because of their this action what benefit and advantage have you got?

“We have a staking program of 100,000 CAS  to allow personal users to get access to crypto-friendly international banking. The opening of personal accounts will start in July 2020. Only 21,000 Personal premium accounts with Visa cards will be issued in 2020 to give our international banking advantages only to the early adopters.
 
Follow Cashaa on Twitter and Join on Telegram to not miss the amazing banking services:
https://twitter.com/yourcashaa
https://t.me/CashaaLtd

Question 3: As cashaa is a crypto friendly business account with awesome goal but can you tell us that the countries or the peoples who are not aware of such projects how are your plans to make more awareness of cashaa and its adoption?
 
We are focused on crypto businesses, their founders are from all over the world but they either have incorporated in a crypto-friendly jurisdiction already or if they haven't yet, they normally already know that they want to go to e.g. UK or Estonia, and we can do the incorporation and license for them. So we focus on outreach e.g. with ads, conferences, referral partners to target these businesses and jurisdictions exactly, and have around 50 referral partners with their own local business network that are helping to spread the word.

Question 4What do you think of traditional banks? Do you see them as competitors or partners?

Crypto does not replace banking, there will always be the need for institutions like banks or similar. so we provide the best of both worlds in one place, which makes us better than a traditional bank.

Question 5: What are the differences between personal and business accounts in Cashaa? What are the requirements to open each, can I so ir from any country?

 
Yes, you can apply from any country except sanctioned countries. Our business accounts have the features like a traditional business bank account. Our personal accounts so far include a crypto and fiat wallet with exchange function, so you can buy crypto with EUR or GBP. 
Personal banking which can replace your traditional personal bank account will start in August: https://cashaa.com/personal-account


Following news of crypto from Coiner Vietnam:
📍Telegram: https://t.me/coiner_vn
📍Website: https://coinervietnam.com
 
Join in Cashaa channel now:

📍Telegram: https://t.me/CashaaLtd & https://t.me/cashaanews
📍Website: https://cashaa.com/
📍Twitter: https://twitter.com/yourCashaa


 

Tin cùng chủ đề

Bản tin ngẫu nhiên cho bạn