AMA

COINER & ORION AMA RECAP

single-image
Hey Coin-er, at 21h, 15 June, 2020 (GMT+7), we were comeback to organize an AMA with ORION - Built on the most advanced liquidity aggregator ever developed, Orion Protocol solves some of the largest issues in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market (CEXs, DEXs, swapping pools) into one decentralized platform. Orion Protocol is a great project. This is recap of Coiner & Orion AMA.
 
Seg 2: Mr with ALEXEY KOLOSKOV answer the question from Coin-er by form
 
Question 1: One of biggest problem with Orion is inactive and useless state. People just create DApps but it has no use cases nor contribution to blockchain ecosystem. To prevent and resolve this problem which may happen on Orion platform, what will your team do? (Một trong những vấn đề lớn nhất với Orion là trạng thái không hoạt động. Mọi người chỉ tạo DApps nhưng nó không được sử dụng cũng như đóng góp lợi ích cho hệ sinh thái blockchain. Để ngăn chặn và giải quyết vấn đề này có thể xảy ra trên nền tảng Orion, nhóm của bạn sẽ xử lý như thế nào?)

First of all Orion (https://www.orionprotocol.io) is the protocol, from which almost any applications requiring trading and exchange functionality can benefit by always getting the best possible prices, low fees and immense liquidity on the market. That means, our protocol encourages 3d party developers and projects to contribute to protocol core components itself (eg exchange connectors, running oracles) and  to build different dApps and DeFi solutions on top of it. They will utilize Orion decentralized platform for accessing liquidity of the entire crypto market without opening and managing multiple accounts on exchanges, as well as the most accurate price Oracles, enterprise trade widgets and the most profitable staking solutions. (Trước hết, Orion (https://www.orionprotocol.io) là một giao thức, từ đó hầu hết mọi ứng dụng yêu cầu chức năng giao dịch và trao đổi đều có thể có lợi bằng cách luôn nhận được giá tốt nhất có thể, phí thấp và tính thanh khoản lớn trên thị trường. Điều đó có nghĩa là, giao thức của chúng tôi khuyến khích các nhà phát triển và dự án của bên 3d đóng góp vào chính các thành phần cốt lõi của giao thức (ví dụ: kết nối trao đổi, chạy orials) và xây dựng các giải pháp dApps và DeFi khác nhau trên đầu trang. Họ sẽ sử dụng nền tảng phi tập trung Orion để truy cập thanh khoản của toàn bộ thị trường tiền điện tử mà không cần mở và quản lý nhiều tài khoản trên các sàn giao dịch, cũng như các giá trị chính xác nhất, các vật dụng giao dịch doanh nghiệp và các giải pháp đặt cược có lợi nhất).

Question 2: What's the  Algorithms which are used by ORION for fast and scalable transactions ? What kind of measures will be implemented to secure the chain with sharding and its security liabilities? (Thuật toán nào được ORION sử dụng cho các giao dịch để có tốc độ xử lý nhanh và có thể mở rộng tốt? Những biện pháp nào sẽ được thực hiện để bảo đảm chuỗi với khả năng mở rộng sharding cùng với độ bảo mật của nó?)

Orion matchers are highly performing services that are connected to multiple exchanges in real-time and route orders between the distributed network of brokers with lightning speed, e.g. avg. latency overhead is about 100ms and we are constantly improving it. The subsequent trade settlement relies on the performance of the underlying public blockchain, currently Ethereum blockchain. We're spending a lot of time and resources researching different ways to improve user trading experience further, making high-frequency trading possible in a decentralized way. That's why we've partnered with some of the best blockchains/DLTs in the industry and we're fully confident in their capabilities and developing now different solutions on their cutting edge technologies. You can learn more about our partnerships here: https://www.orionprotocol.io/partners
Orion bao gồm các dịch vụ có hiệu suất cao được kết nối với nhiều trao đổi theo đơn đặt hàng thời gian thực và tuyến giữa mạng lưới phân phối của các nhà môi giới với tốc độ cực nhanh, chi phí trễ trung bình là khoảng 100ms và chúng tôi không ngừng cải thiện nó. Việc thanh toán thương mại tiếp theo phụ thuộc vào hiệu suất của blockchain công khai cơ bản. Hiện tại là blockchain Ethereum. Chúng tôi đang dành nhiều thời gian và nguồn lực để nghiên cứu các cách khác nhau để cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng hơn nữa, giúp giao dịch tần suất cao có thể theo cách phi tập trung. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với một số blockchain / DLT tốt nhất trong ngành và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của họ và phát triển các giải pháp khác nhau hiện nay trên các công nghệ tiên tiến của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quan hệ đối tác của chúng tôi tại đây: https://www.orionprotatio.io/partners

Q3: Orion Protocol is a combination of E*TRADE and Bloomberg terminal for Blockchain world. Can you show me how to ORION problem solving? (Giao thức Orion là sự kết hợp giữa thiết bị đầu cuối E * TRADING và Bloomberg cho thế giới Blockchain. Bạn có thể cho chúng tôi biết làm thế nào mà Orion có thể giải quyết vấn đề này?)

Cool! Exactly, our mission is to move the current crypto trading to the next greater level! Bloomberg for Crypto is a good analogy!Orion has a massive go-to market as:
- Users of any CEX can still access the coins and liquidity of their CEX through Orion, but with even greater price discovery, liquidity, and depth, while also holding on to their assets
- Users of any DEX get magnitudes greater liquidity without giving up their assets
- Users of any Swap pool benefit from much lower fees without giving up their assets
Please, watch our short video: https://youtu.be/dAWxdc-eML0
(Tuyệt. Chính xác mà nói thì nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho việc giao dịch tiền điện tử hiện tại lên cấp độ lớn hơn tiếp theo! 
Orion có một thị trường lớn như:
- Người dùng của bất kỳ CEX nào vẫn có thể truy cập vào các đồng tiền và thanh khoản của CEX thông qua Orion, nhưng với sự khám phá về giá, thanh khoản và độ sâu thậm chí còn lớn hơn, trong khi vẫn giữ tài sản của họ
- Người dùng của bất kỳ DEX nào có được độ lớn thanh khoản cao hơn mà không từ bỏ tài sản của họ
- Người dùng của bất kỳ nhóm trao đổi nào được hưởng lợi từ phí thấp hơn nhiều mà không từ bỏ tài sản của họ
Xin vui lòng, xem video ngắn của chúng tôi tại: https://youtu.be/dAWxdc-eML0)

Question 4: What are the main role of ORN tokens? Can you explain in Details about Project's Work and Mission with work of Token in Entire ecosystem? (Vai trò chính của mã thông báo ORN là gì? Bạn có thể giải thích chi tiết về công việc và nhiệm vụ của dự án với công việc của Token trong toàn bộ hệ sinh thái không?)

$ORN is used for:
 • Broker staking
 • User staking to get a share of the fees in the platform
 • Discounts on trades (CEX + DEX + liquidity pools)
 • Oracle discounts
 • Voting for brokers
 • For brokers to get higher chance of selection
 • Payment of licenses for the DEX kit
 • Please see the detailed $ORN utility token flow:
ORION TOKEN

Question 5: I view the Orion website and see Orion can be connect user with many exchange to share liquidity. How Orion can do that? Can you help me to explain Blockchain DEX Kit (Tôi xem trang web của Orion và thấy Orion có thể kết nối người dùng với nhiều trao đổi để chia sẻ tính thanh khoản. Làm thế nào Orion có thể làm điều đó? Bạn có thể giúp tôi giải thích thêm về Blockchain DEX Kit được không?)

Orion protocol is governed by the proprietary staking mechanism Delegated Proof of Broker. This mechanism fulfills every function on the protocol from order execution, to clearing, to the governance of choosing a broker, and everything in between, via a decentralized brokerage - Pool of trustless Brokers fulfilling trades via their own exchange accounts - with the native ORN token at its core.Orion Blockchain DEX Kit is the easiest way to build your own decentralized crypto exchange on different blockchains.This product is for emerging blockchains and crypto projects that can whitelabel. Orion core components.Launch your own chain-specific DEX in hours/days rather than in months supplied with immense liquidity from day one: https://www.orionprotocol.io/dexkit
That‘s all for Seg 2. Orion Protocol choose 5 question from more than 200 question in google form,. Next, we move in Seg 3: live question, free drop questions in group and Mr ALEXEY KOLOSKOV will choose the best questions to answer it.
 
Question 1: How is ORN token uses for in Orion Terminal? How to keep motivation to holding ORN tokens in the long term? How will you plan to dominate DeFi market?
Orion Terminal: similar to the tokens integrated with platforms like $Binance, ORN will give holders a range of benefits, plus additional functionality that will add further value to users. Orion Terminal users can gain a fee discount when paying with the ORN token, and also are able to earn additional transaction fees by staking ORN

Question2: Can you tell us the motivation and benefits for investors to hold ORION token long term? What plans do you have to help drive demand and scarcity for the token?
At the core of Orion Protocol is the ORN token. Orion has ensured deep utility of its native token across the entire protocol, integrating it into all main transactions to take the form of an internal currency or utility token. Orion is committed to ensuring the sustainability of the ORN token. It’s supply-capped, meaning new tokens are never minted beyond the Token Generation Event, while efforts are in place to strategically and frequently remove tokens from circulating supply. Orion has worked to ensure the longevity of the token through a number of methods: 
 • Unrivaled token utility
 • Non-inflationary staking 
 • Diminishing supply 
 • Strong holder benefits 
 • Refund opportunities
 • Thirteen revenue streams
Learn more here: https://blog.orionprotocol.io/tokeneconomy

Question 3: How technical functionilty like scalability ,work flow, customer privacy consideration , databases are done and handled ? In which area you feel to improve for future consideration?
Regarding scalability: we’re paying special attention to make our core modules be highly accessible and available to have several replicas and simultaneously working modules. Most components can be run by community members, providing true decentralization of the protocol. The community will be able to run their own version of Orion matchers. Our protocol encourages third party developers and projects to contribute to core protocol components (eg exchange connectors, running oracles) and to build dApps on top of it.

Question 4: Give me 2 great reasons I should own ORN? Do you plan to stacking or mining ORNs in the near future to bring benefits to the community?
Due to the inflationary nature of existing consensus mechanisms, miner benefits are typically minted as new tokens - hurting the underlying asset over time. We won't be mining as our token is supply-capped, meaning no new tokens are minted after the TGE. Instead, we have a proprietary staking mechanism in place called Delegated Proof of Broker - the most profitable staking in DeFi.This mechanism fulfills every function on the protocol via a decentralized brokerage with our ORN token at its core. Brokers with exchange accounts run Orion Broker Software, automatically executing trades routed from the liquidity aggregator based on how much ORN they stake, while Non-Broker Stakers stake to ‘vote’ for their choice of Broker. Benefits are generated via our various revenue streams, preserving the value of the token over time. Today we announced BitMax as our inaugural broker, providing them additional revenue through transaction fees, while offering a decentralized solution to their centralized order books! Learn more here: https://blog.orionprotocol.io/bitmaxpartnership
 
Question 5: ORN is backed on USD for the first 16 months after its release, what is supposed to happen with ORN value the instant it stops being backed by USD? How do you manage to have such low fees, sometimes even lower than in the exchanges weare trading?
The difference between trading on Orion vs another exchange is that, through our brokers, you will have access to the VIP fees afforded to the largest traders, vs the fees you would typically see for small trades. The first brokers are either large market-makers (who already enjoy VIP fees) or exchanges themselves - giving you access to the lowest trading fees possible.

Question 6: Can you tells us more in details how's Orion Terminal can helps traders save time, money, and their assets, enabling them to trade across all major exchanges with zero risk?

Thanks to our liquidity aggretator at our core, we help traders save time, money, and their assets, enabling them to trade across all major exchanges on one decentralized platform with zero risk. Time: traders no longer need to waste time exchange-hopping. For the first time, they can access the liquidity of the entire crypto market in one place. Money: traders no longer need to worry about finding the best price for their assets. We aggregate all major exchange liquidity into one seamlessly aggregated order book to provide them with the best price possible. By aggregating every order book, we provides the best prices and lowest fees in market with almost zero spread and zero slippage. Assets: traders no longer need to risk their assets to access liquidity. Now, they can simply connect their wallet and execute their order across any major exchange - even those they don’t have accounts with;https://youtu.be/dAWxdc-eML0

Question 7: If the smart contract is securing user funds, why do brokers need to stake anything? Also, broker staking seems to be a crucial value point. How does broker staking play in with products besides terminal, since you have lending, oracle, and other solutions on the way?
As mentioned above, brokers stake in order to be chosen to carry out the transaction. The more they stake, the higher the chances of being chosen as a broker. Brokers never get access to traders’ accounts or funds as the terminal is governed by smart contracts to enforce secure conditions of the token exchange. Only if the order is filled by a selected broker will the transfer of assets occur atomically within the smart contract: the trader gives the sold asset in exchange for the bought asset.The token utility of each DeFi solution (lending, DEX kit, etc) lies in the integral role the ORN token plays in the decentralized brokerage, with every transaction within each solution acting as a trade being carried out by a broker. Profit share from each transaction will be shared back to the respective brokers in the form of ORN tokens. You can learn more here: https://blog.orionprotocol.io/delegated-proof-of-broker


Following news of crypto from Coiner Vietnam:
📍Telegram: https://t.me/coiner_vn
📍Website: https://coinervietnam.com
 
Join in Orion channel now:
📍Telegram: https://t.me/orionprotocol
📍Twitter:  https://twitter.com/coiner_vn
📍Website: https://www.orionprotocol.io/
 
 

Tin cùng chủ đề

Bản tin ngẫu nhiên cho bạn